DSpace

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

1.Cơ sở dữ liệu TÀI NGUYÊN NỘI SINH 4505

Bao gồm các tài liệu được số hóa từ nguồn tài nguyên nội sinh là sản phẩm của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Logo

2.Cơ sở dữ liệu BÀI TRÍCH BÁO, TẠP CHÍ 2

Bao gồm các bộ sưu tập bài viết học thuật đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành thuộc nhóm các lĩnh vực đào tạo của Trường

Logo

3. Cơ sở dữ liệu TÀI NGUYÊN MỞ 15

Bao gồm các bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở, nguồn học liệu mã nguồn mở được cung cấp quyền truy cập tài nguyên miễn phí trực tuyến

Logo

4.TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC STEM 133

STEM Collection of PBL courses and learning materials